Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
.:: ข้อมูลการติดต่อ
.:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
.:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
.:: ฝ่ายบริหาร
.:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
.:: โครงสร้างส่วนราชการ
.:: หัวหน้าส่วนราชการ
.:: สำนักปลัดเทศบาล
.:: กองคลัง
.:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศ/คำสั่ง : .
 .:: ประกาศ (13)
 .:: คำสั่ง (2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น : .
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (6)
 .:: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (12)
 .:: แผนดำเนินงานประจำปี (1)
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (3)
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : .
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3)
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร (2)
.:: คู่มือปฏิบัติงาน (5)
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (9)
.:: ประกาศ (12)
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (5)
.:: บทความ (12)
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ (1)
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
.:: คำสั่งแต่งตั้ง (3)
.:: โครงสร้างองค์กร (2)
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 ข้อมูลแนะนำ : .
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

Un title page
การบริการประชาชน / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
        มีหน้าที่และรับผิดชอบ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานจัดทำงบประมาณเพื่อการศึกษา งานประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนในสถานศึกษา ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา การประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง งานดูแลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน จัดเตรียมและบริการวัสดุอุปกรณ์ งานอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาทุกระบบในเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสำคัญและเอกสารอ้างอิงต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานถ่ายโอนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กำหนดแผนฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานกีฬาและนันทนาการ
        มีหน้าที่และรับผิดชอบ งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสำคัญและเอกสารอ้างอิงต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานถ่ายโอนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กำหนดแผนฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        มีหน้าที่และรับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกุ่ม 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หวาน 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหม้อ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อมๆกัน สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆของเด็ก จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ดูแลกิจการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมนักเรียน งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสำคัญและเอกสารอ้างอิงต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานถ่ายโอนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กำหนดแผนฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info