Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
.:: ข้อมูลการติดต่อ
.:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
.:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
.:: ฝ่ายบริหาร
.:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
.:: โครงสร้างส่วนราชการ
.:: หัวหน้าส่วนราชการ
.:: สำนักปลัดเทศบาล
.:: กองคลัง
.:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศ/คำสั่ง : .
 .:: ประกาศ (13)
 .:: คำสั่ง (2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น : .
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (6)
 .:: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (12)
 .:: แผนดำเนินงานประจำปี (1)
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (3)
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : .
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3)
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร (2)
.:: คู่มือปฏิบัติงาน (5)
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (9)
.:: ประกาศ (12)
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (5)
.:: บทความ (12)
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ (1)
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
.:: คำสั่งแต่งตั้ง (3)
.:: โครงสร้างองค์กร (2)
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 ข้อมูลแนะนำ : .
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

Un title page
การบริการประชาชน / สำนักปลัด

สำนักงานปลัด  

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 8 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป
        มีหน้าที่และรับผิดชอบ งานธุรการและสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลพื้นฐานและสถิติทั่วไป งานรัฐพิธี จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และโต๊ะหมู่บูชาเนื่องในวันสำคัญต่างๆงานจัดเก็บและบริการข้อมูลพื้นฐานและสถิติทั่วไป งานดูแลรักษาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ งานรับรองคณะศึกษาดูงาน งานบริการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ งานรับ – ส่ง เอกสาร งานดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน งานควบคุมดูแลการยืม การใช้ วัสดุสำนักงาน งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและเอกสารอ้างอิงต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานถ่ายโอนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กำหนดแผนฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานการเจ้าหน้าที่
        มีหน้าที่และรับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติของบุคลากร งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาดำเนินการทางวินัย งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือน งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ งานระบบฐานทะเบียนผู้มีสิทธิ ระบบทะเบียนจ่ายตรง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและเอกสารอ้างอิงต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานถ่ายโอนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กำหนดแผนฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
        มีหน้าที่และรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรในส่วนที่เกี่ยวข้อง งานจัดเตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เกี่ยวข้อง การบริการประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงในกรณีได้รับการถ่ายโอนงานทะเบียน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        มีหน้าที่และรับผิดชอบ งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ งานกู้ภัยต่างๆ งานป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและเอกสารอ้างอิงต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานถ่ายโอนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กำหนดแผนฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานแผนและงบประมาณ
        มีหน้าที่และรับผิดชอบ งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้การวางแผนและการประเมินผลตามแผน งานติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ งานบันทึกข้อมูลพื้นฐานและงบประมาณในระบบ E – lass งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณให้แก่ส่วนราชการต่างๆในเทศบาล งานตรวจสอบการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการต่างๆ งานถ่ายโอนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กำหนดแผนฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน  
        มีหน้าที่และรับผิดชอบ งานสังคมสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสวัสดิการเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส งานฌาปนกิจสงเคราะห์ งานส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆและพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน งานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.และ กชช 2 ค. งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและเอกสารอ้างอิงต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานถ่ายโอนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กำหนดแผนฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานนิติการ   
        มีหน้าที่และรับผิดชอบ งานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ งานการดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์ งานเทศบัญญัติ และระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่างๆ งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน งานจัดวางมาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาล งานให้บริการข้อมูล ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานกิจการสภา งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานพิจารณากลั่นกรอง โครงการขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและเอกสารอ้างอิงต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานถ่ายโอนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กำหนดแผนฯและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


งานส่งเสริมการเกษตร
         มีหน้าที่และรับผิดชอบ งานส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล งานส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ งานประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสำคัญและเอกสารอ้างอิงต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานถ่ายโอนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กำหนดแผนฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info