Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
.:: ข้อมูลการติดต่อ
.:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
.:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
.:: ฝ่ายบริหาร
.:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
.:: โครงสร้างส่วนราชการ
.:: หัวหน้าส่วนราชการ
.:: สำนักปลัดเทศบาล
.:: กองคลัง
.:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศ/คำสั่ง : .
 .:: ประกาศ (13)
 .:: คำสั่ง (2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น : .
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (6)
 .:: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (12)
 .:: แผนดำเนินงานประจำปี (1)
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (3)
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : .
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3)
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร (2)
.:: คู่มือปฏิบัติงาน (5)
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (9)
.:: ประกาศ (12)
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (5)
.:: บทความ (12)
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ (1)
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
.:: คำสั่งแต่งตั้ง (3)
.:: โครงสร้างองค์กร (2)
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 ข้อมูลแนะนำ : .
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

ข้อมูลแนะนำ ตำบลป่าเมี่ยง / ที่พัก / ร้านอาหาร

  บ้านบัวตอง
ติดต่อ : เจ๊บาน (บุษบา คำคง) โทร.053 - 389056
ที่ตั้ง : ถนน ชม3002 ทางหลวงชนบท กม 0-1 (โป่งกุ่ม) ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
ประเภท : สถานที่พัก
  ไร่ชาป่าเมี่ยง คอทเทจ
โทร : 08 1171 7575, 08 9814 7487, 08 1842 3232
ที่ตั้ง : 85 หมู่ 2 บ้านห้วยหม้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
  ร้านหัวหลักหัวตอ
ที่ตั้ง : 79 หมู่ที่ 4 บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  เดอะโปสการ์ดรีสอร์ท
ติดต่อ : คุณจิระเดช ใจก๋า
โทรศัพท์ : 08-9950-2128
ที่ตั้ง : 79 หมู่ 6 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
  แฮปปี้เฮ้าส์ (Happy House)
ติดต่อ : คุณรำไพพรรณ์ เชื้อเมืองพาน
โทรศัพท์ : 08-6657-1579, 08-7188-2714
ที่ตั้ง : 18/6 หมู่ 5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
  ร้านกาแฟ ฉาคาเฟย
ติดต่อ : คุณทรรศนันท์ พิทักษ์สุวภักร
โทร : 096-3464446 / 061 - 6868121
ที่ตั้ง : 145 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  ริมธารบ้านเมี่ยง
ติดต่อ : คุณวัลลภ ปัสนานนท์
โทร : 081-1717575
ที่ตั้ง : 30 ม.2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  ร้าน สุดขอบด้ง
ติดต่อ : คุณศิรินทร์ วงบุญทา
โทร : 088-2678748
ที่ตั้ง : 90 ม.2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  ม่อนภูไพร
ติดต่อ : นายปรัชญา สปริงเกอร์ โทร : 089-5013236 ที่ตั้ง : 253 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ประเภทกิจการ : สถานที่พัก - ร้านอาหาร
  ปางแฟนรีสอร์ท
ชื่อสถานประกอบการ : ปางแฟนรีสอร์ท ติดต่อ : นายนิธิ สถิรเมธานน โทรศัพท์ 087-5942469 ที่ตั้ง : 116 ม.5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ประเภทกิจการ : สถานที่พัก – ร้านอาหาร
แสดงข้อมูล 1 / 10 ทั้งหมด 10Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info