Un title page
Un title page

  เกี่ยวกับ เทศบาล . : : .
 .:: สภาพทั่วไป
 .:: ตราสัญลักษณ์
 .:: ข้อมูลประชากร
 .:: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
.:: ข้อมูลการติดต่อ
.:: วิสัยทัศน์และการพัฒนา
.:: อำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร : .
.:: ฝ่ายบริหาร
.:: ฝ่ายนิติบัญญัติ
.:: โครงสร้างส่วนราชการ
.:: หัวหน้าส่วนราชการ
.:: สำนักปลัดเทศบาล
.:: กองคลัง
.:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริการประชาชน : .
 .:: สำนักปลัด
 .:: กองคลัง
 .:: กองช่าง
 .:: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 .:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศ/คำสั่ง : .
 .:: ประกาศ (13)
 .:: คำสั่ง (2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น : .
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (6)
 .:: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (12)
 .:: แผนดำเนินงานประจำปี (1)
 .:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (3)
 + เทศบัญญัติและแผนพัฒนา >>
 + กฏหมายและระเบียบต่าง ๆ >>
 + คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : .
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3)
.:: ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)
.:: ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1)
.:: แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร (2)
.:: คู่มือปฏิบัติงาน (5)
.:: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (9)
.:: ประกาศ (12)
.:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (5)
.:: บทความ (12)
.:: อำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลฯ (1)
.:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
.:: คำสั่งแต่งตั้ง (3)
.:: โครงสร้างองค์กร (2)
.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 ข้อมูลแนะนำ : .
 .:: ผู้นำชุมชน
 .:: แหล่งท่องเที่ยว
 .:: ที่พัก / ร้านอาหาร
.:: ผลิตภัณฑ์ในตำบล
.:: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 .:: แหล่งเรียนรู้


..........................................
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

..........................................
คลิก
..........................................

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
..........................................เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11  ไอทีวี
 

Un title page
เกี่ยวกับ เทศบาลฯ ./ วิสัยทัศน์และการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
“ตำบลน่าอยู่ ธรรมชาติยั่งยืน”

(คำอธิบาย : ตำบลน่าอยู่ ธรรมชาติยั่งยืน : ตำบลป่าเมี่ยงต้อง เป็นตำบลที่น่าอยู่ มีการพัฒนาสู่ความเจริญในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น มีวิถีชีวิต มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่ยังคงอยู่อย่างภาคภูมิใจ ธรรมชาติซึ่งมีคุณค่ามากมาย มหาศาล มีการฟื้นฟู อนุรักษ์อย่างยั่งยืน ให้ตำบลป่าเมี่ยงเป็นเสมือนประตูด่านแรก ที่พร้อมต้อนรับ อาคันตุกะเข้าสู่เมืองแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง คือ นครเชียงใหม่ และเป็นเสมือนประตูด่านสุดท้าย ที่จะมีแต่ความสวยงาม ความประทับใจ มิรู้ลืม ก่อนจากเชียงใหม่)
      เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ในภาพรวมไว้ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
             1. การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
             2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
             3. การอนุรักษ์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมวิธีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
             4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
             5. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
             6. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
             7. การเสริมสร้างความสงบสุขและปลอดภัยแก่ชุมชน

       นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
            1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพ
             2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
             3. การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นทั้งตำบล
             4. การสนับสนุน อสม., กลุ่มสตรี สร้างเสริมสุขภาพชุมชน สถาบันครอบครัว เด็กเล็ก นักเรียน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
             5. การเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการบรรเทาสาธารณภัย
             6. นโยบายด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาในทุกด้านเพื่อต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด
             7. นโยบายด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร ทุกกลุ่มอาชีพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
             8. นโยบายด้านการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับรองแนวเขตที่ทำกินที่ทำอยู่จริง และติดตามเรื่องเอกสารสิทธิ์
             9. นโยบายด้านการยกระดับมาตรฐานงานเทศบาลทุกด้าน ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
             10. นโยบายด้านการให้ความสำคัญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อร่วมพัฒนาบ้านเกิด อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info